Kansanliikkeen tavoitteet

with Ei kommentteja

Kansalaiset ovat huolissaan kestämättömiin lukuihin nousevasta työttömyydestä ja vielä suuremmasta määrästä köyhyysrajan flag-1040601alapuolella elävistä ihmisistä, noin miljoonasta suomalaisesta. Hallitsematon ja ulkomailta ohjattu maahanmuutto, joka tuo mukanaan terroristeja, on suuri huolenaihe. Sitä voidaan perustellusti pitää merkittävänä turvallisuusriskinä. Suomen valtion talous, kaikkine vastuineen, on suuri yksittäinen peikko, joka pahimmillaan laittaisi koko Suomen polvilleen yhdellä iskulla. Liian kapea yrityspohja ei myöskään pysty pelastamaan suomalaisia.

Suomea ovat johtaneet viimeisten 28 vuoden aikana kolme suurinta puoluetta. Valtion ja kansalaisten tilanne on  heikentynyt koko tämän ajan. Mainittu politiikka on toteutettu ulkomailta annettujen ohjeitten mukaisesti. Miksi nämä puolueet kykenisivät nyt tekemään päätöksiä, jotka toisivat Suomelle ja kansalaisille jotain positiivisia uutisia.

Kansanliikkeen tavoitteet:

Operaatio kansallisvaltion palauttaminen  

Suomi ansaitsee olla kansallisvaltio täysimittaisesti kansainvälisessä kanssakäymisessään. Kansallisvaltio, jossa kaikilla ihmisillä tulee olla mahdollisuus elää ja toimia YK:n kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Kansallisvaltio, joka ymmärtää ja tukee yrittäjiä ja edistää yrittämistä, siis yhteiskunnan työllistäjiä. Kansallisvaltio, jolla on päätöksenteko omissa käsissään. Meillä tulee olla hyvät kansainväliset suhteet jokaiseen suuntaan.

Euroopan Unioni on osoittautunut liian kalliiksi ja kankeaksi organisaatioksi pienelle kansantaloudelle kuin Suomi. Yksinkertaisesti EU:n intressit ja suomalaisten hyvinvointi eivät kohtaa.

Mitä tulee liittymissopimuksiin ja menettelyihin, joilla Suomi 1990 luvulla siirrettiin Euroopan Yhteisön jäseneksi, voidaan todeta, että niitä rasittavat lukuisat vakavat rikokset ja laittomat menettelyt. Kun sopimusta rasittaa rikollinen tai laiton menettely, ei kyseinen sopimus sido ainakaan Suomen kansaa, jolle valta kuuluu. Se, että eduskunta on kyseiset sopimukset hyväksynyt ei vahvista niiden luonnetta, vaan laajentaa ainoastaan rikoksista epäiltyjen määrää.

Suomessa laajenee keskustelu kansanäänestyksen järjestämisestä EU:ssa pysymisestä. Tämä olisi hyvä asia sillä edellytyksellä, että voisimme äänestää laillisessa äänestyksessä. ME KANSA kansanliike haluaa kyseiseen äänestykseen lisäelementin. Euroopan Unionissa pysymisen puolesta äänestävät antavat samalla valtiolle omavelkaisen takauksen ja sitoumuksen siitä, että vain he ovat vastuussa olevista ja tulevista veloista ja vastuista.

Operaatio oikeusvaltion palauttaminen

Suomen oikeushallinto ei täytä, niin kuin on suunniteltukin, oikeusvaltion kriteereitä. Tämä voidaan todeta niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Oikeushallinto ei joko osaa, kykene tai halua taata oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja tehokkaita oikeussuojakeinoja oikeudenkäytön yhteydessä. Oheista väitettä tukevat myös lukuisat oikeusoppineet niin yliopistoista kuin itse oikeushallinnon parissa toimineina.

Sisäisesti on voitu todeta oikeusoppineitten lukuisista analyyseista ja kirjoituksista virheelliset menettelyt itse prosesseissa sekä tuomioissa tai päätöksissä. Ulkoisesti Suomen oikeushallinnon toimiin ovat puuttuneet niin EIT, Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin , kuin myös YK:n ihmisoikeuskomitea.

Operaatio valtion talouden tasapainottaminen

Valtaa pitävä Suomen kansan ei tarvitse Sipilän kilpailukykyloikkaa, talous saadaan ilman sitäkin kuntoon.

Suomen ongelma on liian korkea hintataso sekä liian vähäinen pienten ja keskisuurten yritysten määrä. Hintatasoon puolestaan liittyy palkkataso, jota voidaan verrata kansainväliseen mittaristoon. Suomeen on yksinkertaisesti luotava kysyntää ja sitä ei luoda hyppimällä eikä loikkimalla. Se luodaan kyvyllä omaan päätöksentekoon, siis talous- ja finanssipolitiikkaan. Mikäli kansantaloutemme yleinen hintataso lasketaan ja valuuttamme ulkoinen arvo suhteessa ympäröiviin markkinoihin saatetaan suotuisaan asemaan alkaa kokonaiskysyntä kasvaa. Tämä takaa investoinnit maahamme ja kysynnän eli kulutuksen kasvun kansantalouteemme. Edellä mainituin ehdoin, olen siitä vakuuttunut, työtätekevä osapuoli on halukas joustamaan ja työnantajat voivat saada peräänkuuluttamansa kilpailukyvyn palautettua Suomeen.

Keskeistä talouden saattamisessa kuntoon on siis kansallisvaltion palauttaminen täysimääräisenä, eli kansalle on annettava mahdollisuus päättää taloudesta ilman ulkomaista ohjausta.

Lisäksi on tarkasteltava kriittisesti valtiolle otettuja velkoja ja vastuita. Mikäli tullaan havaitsemaan, niin kuin on syytä olettaa, että näitäkin sopimuksia rasittaa rikollinen tai laiton menettely, aiheuttaa se sopimusten pätemättömyyden. Tällaisen tilan vallitessa voidaan kyseiset sopimukset ojentaa vastapuolelle saatesanoin, että ne saattavat sitoa allekirjoittajia henkilöinä ja mahdollisesti joukkoa muita tahoja, mutta eivät Suomen valtiota eivätkä kansaa.

Keskeinen kokonaisuus on yrittämisen tielle asetetun byrokratian poistaminen. Tämä viidakko kun on toteutettu nimenomaan yksityisen yrittämisen rajoittamiseksi. Edellä mainittu oma talous- ja finanssipolitiikka tukee yrittämistä kysynnän luomisella.  Yritykset tarvitsevat myös sellaisen tutkimus- ja kehitysjärjestelmä, joka luo menestystä pitkällä aikavälillä ja palkitsee kansantalouden kotimaisen verotuksen kautta. Valtion tukien ehtona tulee myös olla omistajan sitoutuminen yritystoimintaansa pitkällä aikavälillä.

Suomen kansantalouden keskeinen elementti on luopuminen kansainvälisistä venäjäpakotteista, koska ne eivät ole Suomen kansan intressien mukaiset.

Sanomattakin on selvää, että eriarvoisen veroparatiisikäytännön tukeminen valtion taholta on lopetettava ja näillä varoilla tuetaan hyvinvointipalvelujamme.

Operaatio puolustusvoimat ja poliisivoimat

Puolustusvoimille tulee nimittää itseensä kansalliseen puolustukseen uskova johto. Tämän ja Suomen perinteisen puolueettomuuspolitiikan kautta saadaan asiat kuntoon. Myös materiaalihankinnat mahdollistuvat menestyvän talouden myötä.

Poliisi on se ensimmäinen ryhmittymä, joka ottaa vastaan iskut yhteiskunnassa. Heidän resurssejaan on heikennetty koko ajan siinä toivossa, että suunniteltu Nato ottaisi maailman poliisin ja sotajoukkojen roolin itselleen, myös Suomessa. Tämä on skenaario, joka ei ole toivottava ja joka tuskin tulee toteutumaan missään vaihtoehdossa.

Lisäksi merkittävää

Holkerin hallitus aloitti globalisaatioprosessin ja Ahon hallitus saattoi sen kliimaksiin. Tämä sisältää sekä Euroopan Yhteisöön liittymisen, tahallaan järjestetyn pankkikriisin oikeushallinnon alasajoineen ja vallan kolmijakojärjestelmän kaappaamisineen. Kyseinen ajanjakso sisältää niin merkittäviä laittomuuksia ja rikoksia, joita ei voida jättää tutkimatta. Tätähän edellyttävät myös YK:n kansainväliseen rikosoikeuteen laaditut ja hyväksytyt sopimukset. Huomautettakoon, että Suomen valtio on osaltaan ratifioinut nämä kansainväliset sopimukset. Rikokset voidaan luonnehtia valtio- ja maanpetoksiksi, yksityisen omaisuuden anastamiseksi (noin 80 mrd. euroa), rikoksiksi ihmisyyttä vastaan sekä massiiviseksi rahanpesuksi valtion ja pankkien toimesta. Mainittakoon detaljina, että oikeuskanslerin virasto hyväksyi lokakuussa 1993 valtion ja pankkien välisen salaiseksi julistetun sopimuksen, jonka yhdysvaltalaiset, eurooppalaiset ja suomalaiset asianajajat ovat tulkinneet sisältävän tunnusmerkistöt klassisesta petoksesta.

Terveydenhuolto ja sosiaaliverkosto ovat kuulemma kriisissä ainakin jos poliitikkoja on uskominen. Tätä on vaikea uskoa. Kun valtion varojen törsääminen EU:n kuluihin lopetetaan ja yksityinen terveydenhuolto velvoitetaan maksamaan veronsa Suomeen eikä sallita voittojen siirtämistä veroparatiiseihin niin jo tämä mahdollistaa hyvien palveluitten rahoittamisen. Kun vielä lopetetaan tahallinen ”hintalapun vivutus” terveydenhuollossa niin kyllä meidän varat riittävät kansalaisten tukiverkon ylläpitämiseen.

Köyhyys saadaan nujerrettua pyrkimällä aidosti täystyöllisyyteen, veroparatiisikikkailun lopettamisella, yritysmäärän kasvulla, investointihalukkuuden mahdollistavalla politiikalla, Venäjän pakotteista irtisanoutumalla ja talous- ja finanssipolitiikan palauttamisella omaan päätäntävaltaan, palvelemaan yritystoimintaa ja kansalaisia. Kansalaisten ei todellakaan tarvitse opetella hyppimään, loikkimaan sen enempää kuin tanssimaan voidakseen pärjätä Suomessa. Samalla voidaan luopua vyönkiristämisen mantrasta, johtajien ja poliitikkojen samaan aikaan korottaessaan palkkoja kymmenillä prosenttiyksiköillä.

Suomi voi menestyä vain korkeatasoisella koulutuksella. Peruskoulutus, ammattikoulutus, lukio, korkeakoulut sekä yliopistot tulee saattaa perinteiseen hyvätasoiseen koulutusohjelmaan. Suomen kansa ei tarvitse kansainvälisen eliitin luomaa heikkotasoista järjestelmää maahamme. Oman kansallisen talouden puitteissa rahoitus kaikille osapuolille järjestyy. Nykyiset säästöihin perustuva koulutuspolitiikka tähtää koko koulutusjärjestelmän mädättämiseen.

Suomeen on myös pesiytynyt joukko epäterveitä ilmiöitä kuten vakuutuslääkärijärjestelmä, jossa tietyt lääkärit voivat tietää potilaan tilan, tätä näkemättä, paremmin kuin häntä hoitanut oma lääkäri. Pankit voivat Suomen sisäisen lainsäädännön mukaan tuomioistuimen avulla hakea velalliselta saataviaan ilman näyttöä eli saantitodistusta kuten velkakirjaa. Vanhuksia kohdellaan pahoin, jopa rikoslakia venyttäen. Tämä lista ei ole tyhjentävä.

Suomea on kohdannut kansainvälisen eliitin paimentama ja suomalaisten ministerien, puolueitten ja kirkon puolustama invaasio. On jo todennettu se, että Suomeen on päästetty vieraan vallan taistelijoita täysin kontrolloimatta. Samalla on kerrottu, että suomalaisten henkeen ja terveyteen kohdistuvat iskut ovat mahdollisia. Tämä viranomaisten menettely ei vain ole käsittämätöntä vaan myös täysin laitonta. Kyseessä on erittäin todennäköisesti vakava rikos. Tämäkin asia on hoidettavissa kuntoon hyvin pienin päätöksin.

Oheinen listaus ei ole tyhjentävä. Mikäli Sinulla on ehdotuksia ja mielipiteitä antanethan palautetta.